Jakie są zwolnienia od kosztów i opłat sądowych?

Stosownie do treści art. 6 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Sąd uwzględniając wniosek wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności a wynagrodzenie notariusza za tą czynność ponosi Skarb Państwa. Strona może również złożyć wniosek o zwolnienie jej z kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym. Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej czyli przed zawarciem aktu notarialnego.

Po złożeniu wniosku o zwolnienie z kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym i otrzymaniu postanowienia w tej kwestii, wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia sądu. Innymi słowy akt notarialny w takim wypadku musi zostać podpisany we wskazanym terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów. Wysokość taksy notarialnej wynika z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Można również skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią Notarialną gdzie szybko i bezpłatnie uzyskają Państwo informację na temat kosztów danej czynności. Cennik opłat notarialnych w Krakowie.

Przypadki  kiedy pobiera się zmniejszone stawki za sporządzenie aktu notarialnego:

50% stawki przewidzianej w § 3 powołanego wyżej rozporządzenia, pobiera się za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.),
8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,
11. przebieg licytacji lub przetargu,
12. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
13. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
14. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
15. umowę deweloperską,
16. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
17. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.),
18. umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
19. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

25% stawki przewidzianej w § 3 powołanego wyżej rozporządzenia, pobiera się za sporządzenie projektu aktu notarialnego oraz aktu notarialnego dokumentującego:

1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
2. losowanie nagrody,
3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

10% stawki przewidzianej w § 3 powołanego wyżej rozporządzenia, pobiera się za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

 

Cennik notariusza w Krakowie

Dużo się mówi o wysokich cenach usług notariuszy ale warto pamiętać, że nie mogą być one wyższe niż w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które ostatnio było aktualizowane w 2015 roku a poza tym ceny jak najbardziej można negocjować, Tyczy się to zwłaszcza opłat za sporządzenie aktów notarianych o dużej wartości. Rzut okiem na cennik notariusza w Krakowie pokazuje, że nie różni się on niczym od notariuszy w Warszawie. Natomiast kwestia negocjacji zależy od określonych czynności notarialnych i poszczególnych notariuszy.

Kancelarie w Krakowie świadczą usługi, w ramach których sporządzane są: akty notarialne, akty założycielskie stowarzyszeń, fundacji czy spółdzielni, protokoły zgromadzeń, testamenty, pełnomocnictwa, poświadczenia dziedziczenia, protesty weksli i czeków, wypisy, odpisy, wyciągi z dokumentów, poświadczenia podpisów. Niektóre z nich można na pewno negocjować, inne są na tyle tanie, że trudno oczekiwać od notariusza np. pełnomocnictwo na jakąkolwiek obniżkę.

depozyt

Cennik i Opłaty notariusza w Warszawie – jakie są?

Cennik notariusza w Warszawie

Dziś wracamy ponownie do tematu opłat notarialnych w Warszawie oraz podatków i opłat sądowych. Pytania typu „ile kosztuje notariusz w Warszawie ?” lub „jaki jest cennik usług notarialnych w Centrum Warszawy?”– jest często jednym z pierwszych zadawanych  podczas kontaktu telefonicznegio z notariuszem.
Wysokość opłaty może jednak różnić się w zależności od podmiotu aktu. Różne opłaty będą też oferowane przez poszczególnych notariuszy. Tańsze opłaty będą pobierane od świeżo upieczonych, zaczynających działalność na własną rękę absolwentów aplikacji notarialnej. Różnice w wysokości opłat notarialnych wynikają głównie z tego, że została ustanowione minimalna i maksymalna stawka opłaty. Oczywistym jest też, że notariusze w mniejszych miasteczkach w wielu przypadkach pobiorą niższe opłaty niż na przykład duża kancelaria notarialna w Śródmieściu Warszawy. Na przykład przy sprzedaży mieszkania zawsze towarzyszą dodatkowe koszty. Aby dokładnie obliczyć wszystkie koszty warto dowiedzieć się ile kosztuje notariusz najczęsciej z cennika na stronie. Tu nas przykładowy cennik opłat notariusza w Warszawie oraz notariusza w Krakowie

o

Ceny notariusza są określone z góry przez Ministra Sprawiedliwości. Są to jednak górne ceny, których żaden notariusz nie może przekroczyć. Górna cena to najwyższa cena, jaka może nam zostać zaproponowana. Do znalezienia najtańszego notariusza wystarczy kilka telefonów i negocjacje cen. Nie bójmy się przedstawienia własnych warunków. Warto jest prześledzić fora internetowe i aplikacje społecznościowe. To właśnie tam ludzie dzielą się informacjami o dobrych, tanich i sprawdzonych notariuszach. Tani ale doświanotariusz Warszawa, z nami na pewno nie zapłacisz najwyższej stawki.

W ramach swojej działalności pobiera taksę notarialną w wysokości przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku Poz. 237 Dziennik Ustaw RP.
Rozporządzenie wylicza dokładnie wszystkie opłaty z cennika za czynności notarisza z tym, że są to opłaty maksymalne a notariusz może je obniżyć po ustaleniu ze stronami.

Można korzystać z wielu kalkulatorów notarialnych, które pomogą nam obliczyc przybliżoną opłatę i podatki. Więcej na ten temat w innym wpisie na naszym blogu poświęconym kalkulatorom notariusza

Zwolnienia od kosztów i opłat notariusza
Zgodnie z ustawą, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego  o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd uwzględniając wniosek wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności a wynagrodzenie notariusza za tą czynność ponosi Skarb Państwa.

Podatki

Notariusz w Warszawie jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, które są dokonywane w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny. Obowiązkiem notariusza, jako płatnika tych podatków, jest praw obliczenie podatku należnego od podatnika, pobranie tego podatku i wpłacenie go na rachunek właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie. Notariusz ma obowiązek uzależnić sporządzenie czynności od uprzedniego wpłacenia przez stronę należnego podatku lub pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

Opłaty sądowe

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w przypadku, gdy w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej.

Obowiązkiem notariusza jest obliczenie wysokości opłaty sądowej, pobranie jej od wnioskodawcy (to jest strony, która składa ten wniosek w akcie notarialnym) i przekazanie jej w ustawowym terminie (to jest do dnia 10. każdego miesiąca następującego po dokonaniu czynności notarialnej) na odpowiedni rachunek bankowy właściwego sądu prowadzącego daną księgę wieczystą.