Wydziedziczenie w testamencie część 2

W pierwszej części wpisu na temat wydziedziczenia opisałem główne przesłanki i powody takiej czynności teraz więcej na temat praktyki sądowej. Więcej informacji w mojej kancelarii notariusza w Centrum Warszawy przy ulicy Chopina 5a.

Przyczyna wydziedziczenia zawsze powinna wynikać z testamentu. Najlepiej, jeśli taką ostatnią wolę spisze notariusz, ale może ona też mieć inną formę, np. testament własnoręczny. Ważnym jest, że  nie jest możliwe wydziedziczenie częściowe ani tzw. wydziedziczenie za karę, warunkowe, jeśli np. córka czy syn nie zmienią nagannego trybu życia. Spadkodawca nie może wydziedziczyć osoby należącej do kręgu najbliższych, jeżeli jej przebaczył. W razie ustalenia przez sąd, że rzeczywiście do tego doszło, wydziedziczony odzyskuje prawo do zachowku. Jeżeli wydziedziczony uważa, iż spadkodawca go skrzywdził swoją decyzją, może wystąpić przeciwko drugiemu spadkobiercy do sądu o wypłacenie mu zachowku.

Dopuszczalność wydziedziczenia będzie oceniał sąd. Spadkobierca niegodny  W określonych drastycznych sytuacjach spadkobierca może być odsunięty od schedy, choć spadkodawca go formalnie nie wydziedziczył. Możliwe jest bowiem uznanie przez sąd spadkobiercy za niegodnego. Spadkobierca może być uznany za niegodnego tylko w trzech wypadkach, a konkretnie, gdy: – dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, – podstępem lub groźbą skłonił go do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził w sporządzeniu lub odwołaniu ostatniej woli, – umyślnie ukrył lub zniszczył, podrobił lub przerobił testament albo świadomie skorzystał z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inną osobę.

Często zdarza się, że spadkodawca przebaczył wydziedziczonemu. Przebaczenie powszechnie uznawane jest za akt woli o charakterze uczuciowym, który polega na puszczeniu w niepamięć wyrządzonych krzywd i doznanych urazów. Jeśli zaszła, któraś z przesłanek wydziedziczenia, a następnie spadkodawca przebaczył spadkobiercy, to wydziedziczenie jest bezskuteczne (art. 1010 § 1 k.c.).

Zdarzają się jednak sytuacje, w których spadkodawca w chwili przebaczenia nie miał zdolności do czynności prawnych. W takim wypadku przebaczenie jest skuteczne, jeśli nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. Przebaczenie powszechnie uznawane jest za akt woli o charakterze uczuciowym, który polega na puszczeniu w niepamięć wyrządzonych krzywd i doznanych urazów.

shutterstock_21240562_86134

Wydziedziczenie za ciężkie przestępstwo

Dla uznania za niegodnego dziedziczenia z pierwszej przyczyny sąd musi ustalić, czy przestępstwo ma charakter ciężkiego. Takim właśnie może być np. uszkodzenie ciała, zabójstwo, doprowadzenie do targnięcia się na życie, pobicie, pozostawienie spadkodawcy w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia, znęcanie się. Sprawa jest jasna, gdy sąd karny wydał wyrok skazujący. Uznania za niegodnego może się domagać każdy, kto ma w tym interes.

Skutki prawne wydziedziczenia nie dotyczą zstępnych wydziedziczonego (jego dzieci, wnuków i tak dalej). Konsekwencją wydziedziczenia jest to, że wydziedziczony traci uprawnienie do żądania określonej sumy pieniężnej z zachowku, ale także nie jest już spadkobiercą. W jego miejsce wchodzą jego zstępni. Zstępnym wydziedziczonego należy się zachówek, chociażby zstępny spadkodawcy żył dłużej niż spadkodawca.

Dzieci nie odpowiadają za ojców. Wydziedziczenie syna nie może dotknąć wnuków, chyba że również ich zachowanie było naganne, ale wtedy także ich spadkodawca musiałby wydziedziczyć. Dzieciom wydziedziczonego, gdyby nie dożyli spadku, to wnukom, należy się przynajmniej zachowek. Jeśli w testamencie wydziedziczającym nikt nie został wyznaczony spadkobiercą, wnuki dojdą do spadku jako spadkobiercy ustawowi. Spadkobierca uznany za niegodnego zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył spadku. Oznacza to, że jego dzieci czy wnuki dziedziczą udział, jaki by mu przypadł, gdyby nie werdykt sądu.

Polecam też artykuł, który stał się podstawą ni niejszego wpisu: https://www.rp.pl/artykul/299352-Spadkodawca-moze–wydziedziczyc-.html

Reklamy

Cennik i Opłaty notariusza w Warszawie – jakie są?

Cennik notariusza w Warszawie

Dziś wracamy ponownie do tematu opłat notarialnych w Warszawie oraz podatków i opłat sądowych. Pytania typu „ile kosztuje notariusz w Warszawie ?” lub „jaki jest cennik usług notarialnych w Centrum Warszawy?”– jest często jednym z pierwszych zadawanych  podczas kontaktu telefonicznegio z notariuszem.
Wysokość opłaty może jednak różnić się w zależności od podmiotu aktu. Różne opłaty będą też oferowane przez poszczególnych notariuszy. Tańsze opłaty będą pobierane od świeżo upieczonych, zaczynających działalność na własną rękę absolwentów aplikacji notarialnej. Różnice w wysokości opłat notarialnych wynikają głównie z tego, że została ustanowione minimalna i maksymalna stawka opłaty. Oczywistym jest też, że notariusze w mniejszych miasteczkach w wielu przypadkach pobiorą niższe opłaty niż na przykład duża kancelaria notarialna w Śródmieściu Warszawy. Na przykład przy sprzedaży mieszkania zawsze towarzyszą dodatkowe koszty. Aby dokładnie obliczyć wszystkie koszty warto dowiedzieć się ile kosztuje notariusz najczęsciej z cennika na stronie. Tu nas przykładowy cennik opłat notariusza w Warszawie oraz notariusza w Krakowie

o

Ceny notariusza są określone z góry przez Ministra Sprawiedliwości. Są to jednak górne ceny, których żaden notariusz nie może przekroczyć. Górna cena to najwyższa cena, jaka może nam zostać zaproponowana. Do znalezienia najtańszego notariusza wystarczy kilka telefonów i negocjacje cen. Nie bójmy się przedstawienia własnych warunków. Warto jest prześledzić fora internetowe i aplikacje społecznościowe. To właśnie tam ludzie dzielą się informacjami o dobrych, tanich i sprawdzonych notariuszach. Tani ale doświanotariusz Warszawa, z nami na pewno nie zapłacisz najwyższej stawki.

W ramach swojej działalności pobiera taksę notarialną w wysokości przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku Poz. 237 Dziennik Ustaw RP.
Rozporządzenie wylicza dokładnie wszystkie opłaty z cennika za czynności notarisza z tym, że są to opłaty maksymalne a notariusz może je obniżyć po ustaleniu ze stronami.

Można korzystać z wielu kalkulatorów notarialnych, które pomogą nam obliczyc przybliżoną opłatę i podatki. Więcej na ten temat w innym wpisie na naszym blogu poświęconym kalkulatorom notariusza

Zwolnienia od kosztów i opłat notariusza
Zgodnie z ustawą, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego  o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd uwzględniając wniosek wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności a wynagrodzenie notariusza za tą czynność ponosi Skarb Państwa.

Podatki

Notariusz w Warszawie jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, które są dokonywane w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny. Obowiązkiem notariusza, jako płatnika tych podatków, jest praw obliczenie podatku należnego od podatnika, pobranie tego podatku i wpłacenie go na rachunek właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie. Notariusz ma obowiązek uzależnić sporządzenie czynności od uprzedniego wpłacenia przez stronę należnego podatku lub pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

Opłaty sądowe

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w przypadku, gdy w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej.

Obowiązkiem notariusza jest obliczenie wysokości opłaty sądowej, pobranie jej od wnioskodawcy (to jest strony, która składa ten wniosek w akcie notarialnym) i przekazanie jej w ustawowym terminie (to jest do dnia 10. każdego miesiąca następującego po dokonaniu czynności notarialnej) na odpowiedni rachunek bankowy właściwego sądu prowadzącego daną księgę wieczystą.

Testament – Wydziedziczenie, zachówek i spadek

Przy spisywaniu testamentu, spadkodawca ma prawo wydziedziczyć bliskich, którym przysługuje prawo do dziedziczenia. Aby to nastąpiło muszą jednak istnieć bardzo ważne powody gdyż skutki wydziedziczenia idą o wiele dalej niż pominięcia w testamencie.

Spadkobierca, a często jest to najbliższa rodzina jak syn czy córka uprawniony do zachówku, zostaje odsunięty od jakiegokolwiek formy dziedziczenia. Spadkobierca, zapisobiorca, a także bliski pominięty w testamencie, a według prawa uprawniony do zachowku, mogą być uznani przez sąd za niegodnych dziedziczenia, jeśli dopuścili się przewinień wobec spadkodawcy albo mataczyli w kwestii testamentu.

Wydziedziczyć można tylko testamencie, i to za poważne przewiny. Prawo dopuszcza tylko trzy takie sytuacje – mianowicie, gdy spadkobierca: – wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (normami godziwego postępowania), – dopuścił się wobec spadkodawcy albo najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, – uporczywie nie dopełnia wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Jako notariusz w Warszawie mam do czynienia z takimi zapisami w testamencie, zawsze staram się podchodzić w takich przypadkach z dużą empatią i profesjonalizmem.

shutterstock_21240562_86134

Przyczyna wydziedziczenia musi być prawdziwa (tę kwestię będzie badał sąd w sprawie o zachowek) oraz musi wyraźnie wynikać z testamentu.

Przyczyna musi zostać wskazana w taki sposób, aby przynajmniej w drodze wykładni można było ustalić, która z przyczyn wymienionych w art. 1008 wystąpiła w konkretnym przypadku. Podstawę wydziedziczenia może stanowić jedynie przyczyna przewidziana ustawą (tak też wyrok SN z 23 czerwca 1998 r., III CKN 561/97). Jak wynika z orzeczeń sądów powszechnych oraz SN nie wystarczy samo powołanie się na literalne brzmienie art. 1008 kc. Należy opisowo wskazać na czym ta przyczyna w konkretny przypadku polega. Więcej informacji na temat testamentu i dziedziczenia również na stronach http://www.notariuszwkrakowie.eu

Przykłady wydziedziczenia

Jako przykład zachowania naruszającego zasady współżycia społecznego można podać odmawianie przez syna pracy, urządzanie awantur, pijaństwo, narkomanię, zaniedbywanie własnej rodziny i obarczanie ojca ciężarem utrzymania wnuków i synowej. Nie każde jednak zachowanie sprzeczne z wolą spadkodawcy i naganne może być powodem wydziedziczenia. Takie postępowanie musi też być uporczywe. Przyczyną wydziedziczenia może być pobicie, uszkodzenie ciała, groźby, szykany itp. wobec spadkodawcy lub osoby mu bliskiej. Nie jest nią sprzeczka ze spadkodawcą czy jego żoną, dziećmi z innego małżeństwa, chyba że można ją uznać za “rażącą obrazę czci”. Także niedopełnienie obowiązków rodzinnych, np. uchylanie się od niezbędnego materialnego wspierania rodziców, nieudzielenie jej opieki w chorobie, może uzasadniać całkowite pozbawienie dziedzictwa, ale tylko gdy jest uporczywe. Ojciec czy Matka nie mogąwięc np. wydziedziczyć syna, który nie był zdolny zapewnić im opieki z powodu własnej obłożnej choroby albo długotrwałego wyjazdu, lub dużych problemów finansowych.

Podsumowywująć główne przesłankki wydziedziczenia jasno określa art. 1008 kc, który stanowi, iż uprawniony do zachowku zostaje jego pozbawiony, jeżeli:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodwcy obowiązków rodzinnych.

 

Więcej na temat wydziedziczenia napiszę w kolejnym wpisie na blogu. Zapraszam też na moją stronę gdzie znajdziecie Państwo więcj informacji na temat testamentu i dokumentów

Polecam artykuł, który stał się powodem niniejszego wpisu: https://www.rp.pl/artykul/299352-Spadkodawca-moze–wydziedziczyc-.html

 

Opłaty notarialne – kalkulatory i nie tylko

Jeśli chcesz kupić mieszkania, działki lub domu to kalkulator opłat notarialnych jest do tego pomocnym narzędziem. Na podstawie ceny nieruchomości wyliczy wysokość taksy, VAT, opłatę za wpis do księgi wieczystej oraz część należną agencji nieruchomości.

Przykładowy cennik opłat notariusza (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości)

Kalkulator pozwala samodzielnie obliczyć opłaty, jakie należy ponieść kupując mieszkanie lub dom. Do obliczenia opłaty notarialnej konieczne jest podanie ceny nieruchomości  oraz prowizję agencji nieruchomości. Po wpisaniu obydwu wartości kalkulator obliczy podatek od czynności cywilnoprawnych, taksę notarialną, VAT, opłatę za wpis do księgi, kwotę dla agencji. Dodatkowo podsumowana zostanie kwota wszystkich opłat dodatkowych.

Trzeba pamiętać, że notarjuszw pewnych przypadkach może obniżyć opłatę lub strona czynności notarialnej może być zwolniona z opłat notarialnych.

Kalkulator gazetaprawna.pl

Kalkulator kalkulatornotarialny.pl

Kalkulator gofin.pl

Kalkulator eurolocum.pl

Notariusz nie zawsze równy sędziemu

Notariusz nie może posiadać udziałów w spółce ale sędzia może

Sąd Najwyższy po kilkunastu latach dyskusji i sporów prawnych przesądził, że notariusze nie mają prawa włączać się w działalność spółek kapitałowych. Ograniczoną liczbę akcji mogą posiadać jednak sędziowie i prokuratorzy. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by mieli je politycy. Notariusze jednak nie mogą. Z jakiej przyczyny?

„Zakazy ustanowione w art. 19 prawa o notariacie mają przecież, m.in., zapobiegać uwikłaniom notariusza w sytuacje, które mogą stwarzać pokusę nadużywania funkcji, a jednocześnie chronić zaufanie publiczne, jakie ustawodawca łączy z wykonywaniem funkcji notariusza. Nie można natomiast mieć wątpliwości, że fakt zainteresowania materialnego wynikami gospodarczymi spółkistanowić może niewątpliwie silną pokusę podjęcia działań co najmniej stronniczych” – mówi uzasadnienie sędziów.

tłumaczenia

Sąd Najwyższy podkreślił, że niedopuszczalne jest posiadanie jakichkolwiek udziałów i akcji z powodu zaufania, które obywatele powinni mieć do notariuszy.

Z drugiej strony na początku roku w jednym z projektów ustawy o Sądzie Najwyższym znalazł się zapis zabraniający sędziom pobierania dywidend od posiadanych akcji. Bo sędziowie – zgodnie z art. 86 par. 3 pkt 4 ustawy o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) – mogą posiadać udziały lub akcje, o ile ich walory nie przekraczają 10 proc. kapitału zakładowego lub ogółu akcji.

Sędziowie natychmiast zaprotestowali, a pomysł skrytykował m.in. Sąd Najwyższy. Przekonywano, że przyjęcie założenia, że sędzia z powodu posiadania kilku akcji mógłby działać nieetycznie, jest obrazą dla środowiska sędziowskiego. Ustawodawca szybko z pomysłu się wycofał. Podwójne standardy widać gołym okiem. Nic dziwnego, że reforma sądów przechodzi z tak dużą krytyką u sędziów.

Dlaczego posiadanie przez sędziów walorów w spółkach kapitałowych nie jest zagrożeniem dla ich obiektywizmu, a przez notariuszy już tak? To trudne pytanie, może kolejne lata przyniosą na nie odpowiedź 🙂

Więcej informacji na ten temat na stronie:  https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1123290,notariusze-z-zakazem-posiadania-udzialow-i-akcji.html

A może by tak  wprowadzić wprowadzić sprawdzone wzorce wyboru sądów rodem ze Stanów Zjednoczonych. Tam większość sędziów jest wybierana w powszechnych wyborach tak jak politycy.

Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Warszawie:Notariusz w Warszawie

Notariusz i tłumacz przysięgły

Od 5 lat jestem notariuszem i prowadzę kancelarię notarialną w Warszawie. Od samego początku starałem się o zgodę pełnienia funkcji tłumacza przysięgłego w zakresie potrzebnym przy poświadczaniu aktów notarialnych. Po co notariuszowi uprawnienia tłumacza? Z art. 2 § 3 prawa o notariacie wynika, że notariusz może dokonywać czynności w języku obcym, jeśli zna go w stopniu określonym dla tłumaczy przysięgłych. Notariusz, chcąc dokonywać obcojęzycznych czynności, musi zatem zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Gdy otwierałem swoją kancelarję notarialną uważałem, że możliwe, a nawet pożądane jest łączenie tych dwóch umiejętności w interesie klienta. W toku batalii sądowych udało mi się to wykazać w dalszym postępowaniu przed organami samorządu zawodowego notariuszy. Szeroko pisała o tym rzeczpospolita w artykułach o łączeniu zawodu notariusza i tłumacza przysięgłego oraz o problemach przy sporządzeniu zagranicznych dokumentów dla cudzoziemców. Dobrze, że w końcu ten problem został rozwiązany  wyrokiem Sądu Administracyjnego i więcej notariuszy, którzy chcą mieć uprawnienia tłumacza, mogą je otrzymać.

Czasami taka czynność notarialna może służyć próbie zalegalizowania dokumentu obarczonego jakąś wadą lub nawet sfałszowanego. Obecność tłumacza przysięgłego może pomóc uniknąć sytuacji, w których notariusz nie zna języka dokumentu, który poświadcza. Nie musimy jednak sprowadzać tłumacza języka ojczystego klienta. Może to być tłumacz dowolnego języka, jakim klient się posługuje. Trudno się zatem dziwić notariuszom, że dbają o staranność dokonywanych przez siebie czynności notarialnych i coraz częsciej będą uzyskiwali uprawnienia tłumaczy przysięgłych, zwłaszcza, że Lex est, quod notamus.

Ponieważ jestem też nauczycielem i prowadzę szkołę języka angielskiego dla prawników Legal English Centre zaraszam do obejrzenia krótkiego filmu, który przygotowałem na temat zawodu notariusza dla moich studentów:

Witam na blogu!

Nazywam się Szymon Krzyszczuk, jestem notariuszem i tłumaczem przysięgłym oraz założyłem i prowadzę szkołę języka angielskiego dla prawników Legal English Center w Warszawie. Jako notariusz  posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Zdałem egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości i jestem uprawniony w trybie art. 2 § 3 ustawy Prawo o notariacie, do dokonywania wszystkich czynności notarialnych równolegle w języku polskim i angielskim.

Szymon Krzyszczuk
Notariusz Szymon Krzyszczuk

Jestem również w stanie precyzyjnie w języku angielskim, udzielić stronom porady związanej z dokonywaną czynnością notarialną. Nasza kancelaria jest łatwo dostępna i mieści się w samym Centrum, Warszawa Śródmieście. Tani, dobry i kompetenty notariusz to prawdziwy skarb przy załatwianiu złozonych ale też i prostych czynności notarialnych.

Na blogu będę pisał o tym o co najczęściej pytają moi klienci, mam nadzieje, że moje rady i informacje będą pomocne!

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.